Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Valášek

 

Činnost kanceláře se zaměřuje zejména na řešení nejrůznějších každodenních problémů občanů a podnikatelů. Při poskytování právních služeb jsou striktně dodržování zákony a advokátní předpisy týkající se zejména ochrany práv občanů. Preferujeme osobní přístup ke klientům a zvláštní důraz je kladen na diskrétnost  osob a poskytnutých informací. Na druhou stranu vyžadujeme od klientů absolutní důvěru advokátovi poskytujícímu právní služby, neboť pouze vztah vzájemné důvěry klienta a advokáta může být základem spolupráce a předpokladem úspěchu ve sporu. Není naším cílem za každou cenu přesvědčit klienta o nutnosti vedení soudního sporu, ale najít co nejrychlejší a nejefektivnější vyřešení jeho problému.

 

Kancelář poskytuje komplexní právní služby fyzickým i  právnickým osobám, se speciálním zaměřením na právo trestní a to jak obhajobu v trestních věcech, tak zastupování poškozených v trestních řízeních, ve věcech spojených s výkonem trestu nebo vazby, podávání řádných i mimořádných opravných prostředků, zastupování osob v právním styku s cizinou, vydávání osob do ciziny a podobně.

 

Dalšími oblastmi, ve kterých poskytujeme právní služby jsou právo občanské, rodinné, obchodní, dědické, byty a nemovitosti, sepis a právní rozbor smluv,vymáhání přisouzených a smluvních nároků,  zajišťování plnění z uzavřených smluv a výkonů soudních rozhodnutí,  soudní řízení v občanských, rodinných, obchodních a pracovních sporech, správní a smírčí řízení, advokátní úschovy peněz a další činnosti, svěřené dle zákona do pravomoci advokáta poskytovat právní služby.

 

V rámci komplexního zajištění právních služeb spolupracujeme s odborníky z jiných oblastí, např.  se soudními znalci a tlumočníky, odhadci majetku, auditory, daňovými poradci, s notářskými kancelářemi, exekutorskými úřady a pod.  

 

Mgr. Vladimír Valášek  se kromě výkonu advokacie  věnuje rovněž pedagogické činnosti výukou práva na vysoké škole a na univerzitě a ve spolupráci s Brněnskou televizí připravili publicistický pořad „ PRÁVNÍK  ZASAHUJE“ , který se věnuje jednotlivým tematickým celkům z oblasti práva vztahujícím se k běžným životním situacím diváků, kteří se do pořadu zapojují formou ankety a zasíláním dotazů na advokáta.